GESTIÓ FISCAL EMPRESA I IMPOST DE SOCIETATS

Curs: ITINERARI FORMATIU GESTIÓ FISCAL EMPRESA I IMPOST DE SOCIETATS
Durada: 60 hores
Data d'inici: 13/09/2022
Horari del curs: DIMARTS I DIJOUS DE 18H A 21H
Objectius: Continguts: 1. Les obligacions mercantils 2. Les obligacions fiscals 2.1. La fiscalitat i l’empresa 2.2. Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari 2.3. L’empresa i els impostos directes 2.4. Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica 2.5. Calendari i pressupost per la creació d’una empresa 2.6. Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa 3. Preparació de la documentació per a la liquidació d'imposats IMPOST DE SOCIETATS: 1. Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions 1.1. Subjecte passiu 1.2. El fet imposable 1.3. La base imposable 1.4. Exempcions 2. L'impost de societats i la comptabilitat 3. Amortització 3.1. Principals ajustaments de l'impost sobre societats 4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota 4.1. Determinació de la base imposable 4.2. Subcapitalització 4.3. Determinació del deute tributari 5. Deduccions de la quota i incentius 5.1. Deduccions per doble imposició 5.2. Bonificacions 5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats 6. Gestió de l'impost 6.1. L'obligació de retenir i ingressar a compte 6.2. Gestió de l'impost Curs Subvencionat per treballadors en actiu pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE i promogut per PIMEC. OBERTES INSCRIPCIONS . PLACES LIMITADES.
Comparteix aquest curs